DEVA KAR DAĞITIM POLİTİKASI

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket birinci kâr payı olarak çıkarılmış sermayenin %5’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtılabilir dönem kârının %30’unu aşamaz. Bu politikanın uygulanmasında, Şirketin finansal pozisyonu, orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı fon ihtiyacı, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjonktürler, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi ya da gerekçesi ile birlikte kâr dağıtılmama önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kâr payı alma hakkına haizdir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir

DEVA TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 70061/5967

DEVA ORTAKLIK YAPISI

 

DEVA İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet  A grubu ve 5 adet  B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL.lık imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı payların,  dağıtılabilir kârdan,   ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10’unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu’nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

DEVA GENEL KURUL

Genel Kurul

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Bilgilendirme Dökümanı

2013

2012

Bilgilendirme Dökümanı

2013

DEVA DUYURULAR

Özel Durum Açıklamaları

Birleşme Duyuruları

Borçlanma Araçları Duyuruları

Basın Bültenleri

Mevzuat Duyuları

22.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.nin temsilcisi olarak Mesut Çetin atanmıştır.

18.05.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.nin temsilcisi olarak Mesut Çetin atanmıştır.

DEVA İLETİŞİM

RIZA YILDIZ
Tel: 0212 692 94 20
Faks: 0212 697 02 00
ryildiz@DEVA.com.tr

GÜLSEREN MAHMUTOĞLU
Tel: 0212-692 94 21
Faks: 0212-697 02 00
gmahmutoglu@DEVA.com.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

  • DEVA Holding ne zaman kurulmuştur ve hangi alanda faaliyet göstermektedir? DEVA Holding 22 Eylül 1958 tarihinde kurulmuş olup, ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması yapmaktadır. 
  • DEVA Holding’in çıkarılmış sermayesi ne kadardır? DEVA Holding´in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL.’dir. 
  • DEVA Holding’in halka açıklık oranı ne kadardır? DEVA Holding’in halka açıklık oranı %17,79’dur. 
  • DEVA Holding BIST´te hangi pazarda işlem görmektedir? DEVA Holding payları BIST’te “Ulusal Pazar”da işlem görmektedir. 
  • DEVA Holding payları hangi tarihten bu yana BIST’te işlem görmektedir? DEVA Holding payları Mart 1986 tarihinden bu yana BIST’te işlem görmeye devam etmektedir. 
  • DEVA Holding finansal sonuçlarını hangi dönemlerde açıklamaktadır? DEVA Holding SPK düzenlemelerine uygun olarak finansal sonuçlarını üçer aylık dönemlerde açıklamaktadır.
  • DEVA Holding genel kurullarına ilişkin bilgiye nereden ulaşabilirim? Genel Kurullar ile ilgili bilgiye http://www.deva.com.tr/tr/investment adresinden ulaşabilirsiniz. 
  • DEVA Holding’in Kar Dağıtım Politikası nedir?Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgiye http://www.deva.com.tr/tr/investment adresinden ulaşabilirsiniz. 
  • Elimizde fiziki olarak bulunan hisse senetleri ile ilgili uzun zamandır hiçbir işlem yaptırmadım. Ne yapmalıyım?  
  • 30 Aralık 2012 tarihli 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisseler, bu tarihte kanunen bir kamu tüzel kişiliği olan Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal etmiş ve pay sahiplerinin söz konusu hisseler üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.